Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

CGS Labs nadstavby

CGS Labs je slovinským vý­vo­jo­vým part­nerem Bric­sys který nabízí soft­wa­ro­vá BIM ře­še­ní pro návrh sta­veb­ní in­frastruk­tu­ry. CGS Labs Civil So­lu­ti­ons je sbír­ka spe­ci­a­li­zo­va­ných apli­ka­cí pro návrh sil­nic (Pla­te­ia, Au­to­path, Au­to­sign), návrh že­lez­nic (Fer­ro­via), říční in­že­nýr­ství (Aqua­ter­ra) a návrh elek­tric­ké­ho ve­de­ní (Elect­ra). V rámci soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro návrh sil­nic před­sta­vu­je CGS Labs nový pro­dukt „Au­to­sign Ul­ti­ma­te“, soft­ware při­pra­ve­ný pro BIM k vy­tvá­ře­ní a sprá­vě do­prav­ních zna­ček a sil­nič­ní­ho zna­če­ní v pro­gra­mech Civil 3D, Au­to­CAD nebo Brics­CAD.

CGS Labs Civil So­lu­ti­ons jsou kom­pa­ti­bil­ní se soft­wa­ry Au­to­CAD a Civil 3D a při­ná­še­jí mož­nost vý­mě­ny dat s ji­ný­mi apli­ka­ce­mi pro­střed­nic­tvím nej­no­věj­ší­ho BIM for­má­tu sou­bo­rů IFC 4.2, který nyní pod­po­ru­je po­kro­či­lé ge­o­me­t­rie, jako jsou po­tru­bí, BREP mo­de­ly a další CAD ob­jek­ty (přím­ky, ob­lou­ky, křiv­ky, 3D křiv­ky, plo­chy, bloky a další).

 

Soft­wa­ro­vé port­fo­lio CGS Labs Civil So­lu­ti­ons:

Pla­te­ia – Pro BIM při­pra­ve­né ře­še­ní pro návrh a re­kon­struk­ci vo­zov­ky
Au­to­sign – Pro BIM při­pra­ve­né na­vr­ho­vá­ní do­prav­ních zna­ček a sil­nič­ní­ho zna­če­ní
Au­to­path – Ana­lý­za drah vo­zi­del a si­mu­lač­ní soft­ware pro otá­če­ní vo­zi­del
Ferro­via – Pro BIM při­pra­ve­né ře­še­ní pro návrh že­lez­nic a ana­lý­zu ko­le­jo­vých tratí
Aqua­ter­ra – Pro BIM při­pra­ve­né ře­še­ní pro návrh ka­ná­lů a řek
Elect­ra – Soft­ware pro návrh elek­tric­ké­ho ve­de­ní

Pro cenovou nabídku a více informací nás neváhejte kontaktovat na info@tpvgroup.cz

BricsCAD na 30 dní zdarma

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace